Wnioski o pożyczkę można składać od dnia 6 września  2021 r. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Celem Funduszu pożyczkowego jest udzielenie wsparcia na likwidację barier architektonicznych co ma skutkować zapewnianiem dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych,  rodziców z dziećmi i osób starszych.

Finansowaniu podlegają projekty mające na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności, poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań.

Kwota przeznaczona na wypłaty pożyczek w ramach naboru to 15  mln zł.

Beneficjenci Funduszu:

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty w ramach administracji rządowej,
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
 • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.

z  województw:  mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

Parametry:

 • maksymalna wartość pożyczki – 2 mln zł,
 • oprocentowanie od 0,15%,
 • karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres karencji wliczany jest do okresu kredytowania,
 • okres spłaty pożyczki liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty nie może przekroczyć 20 lat,
 • zabezpieczenie: weksel własny in blanco i inne ustalone,
 • możliwość uzyskania częściowego umorzenia kapitału pożyczki – maksymalnie do 40%,
 • finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
 • brak dodatkowych opłat i prowizji.

Warunki udzielania pożyczki:

 • zakres działań przewidzianych w ramach projektu powinien być zgodny z dokumentem: standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020,
 • na wydatki związane z wymianą lub modernizacją dźwigów osobowych na warunkach określonych w Zasadach Naboru może zostać przeznaczone do 25% środków Wkładu Funduszu Dostępności,
 • wartość środków zaangażowanych w umowy pożyczki w odniesieniu do inwestycji dotyczących budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego, o których mowa w Zasadach Naboru, nie może przekroczyć poziomu 10% środków faktycznie przekazanych pośrednikowi finansowemu.
 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją wymaganą w zależności od formy prawnej wnioskodawcy,
 • warunkiem poprzedzającym realizację przedsięwzięcia i udzielenia wsparcia pożyczkobiorcy jest przeprowadzenie audytu dostępności. Audyt dostępności powinien zostać przeprowadzony przez wnioskodawcę zgodnie z informacją zawartą we wniosku.

Dopuszczalne formy składania wniosku:

 • kurier/Poczta Polska – na adres:  Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Fundusz Dostępności”,
 • droga elektroniczna – w formie skanów podpisanych dokumentów na adres email pozyczki@tarr.tarnow.pl,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu do składania wniosków online, dostępnego pod adresem https://fundusze.tarnow.pl
 • osobiście w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66  w  Tarnowie – pok. 103 w godz. od 8:00  do 15:30.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Funduszu Dostępności

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zasady Naboru (Wyciąg)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Standardy dostępności

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja bezstronności

 

Wzór Umowy Pożyczki

Załącznik nr 1 do Umowy – Harmonogram realizacji inwestycji

Załącznik nr 2 do Umowy – Harmonogram wykorzystania środków

Załącznik nr 4 do umowy – Obowiązek informacyjny

 

Wniosek

Załączniki do Wniosku  (spakowane w formacie zip).