POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do wszystkich naszych stron internetowych.

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, jak również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Umożliwia to, ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stososuje się dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” i „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies”, mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, jak również informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

INFORMACJE WSTĘPNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66, zwana dalej Spółką.

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Spółek Handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)- świadczenia dodatkowych, społecznie oczekiwanych statutowych usług na rzecz przedsiębiorców (art. 6 ust 1 lit a RODO)
– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy projektowej, wykonawczej ze Spółką, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO)
– podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy czy dostawy usługi (art. 6 ust 1 lit a RODO)
– realizacji umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– administracji wewnętrznej Spółki, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a, f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Spółki pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Spółki.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Urzędem, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Spółka.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu oceny zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy ze Spółką. Ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych na wniosku oraz informacji uzyskanych przez Spółkę z innych źródeł (np. Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez Spółkę w celu badania zdolności kredytowej. Decyzja wydana na tej podstawie determinuje to, czy może dojść do zawarcia umowy ze Spółką.
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: iod@tarr.tarnow.pl

Wyjaśnienia dodatkowe

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie wypełniania obowiązków w zakresie wypełniania obowiązków związanych z nasza ofertą.
Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:
– dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numery dowodu osobistego, adres zamieszkania);
– dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
– sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba dzieci);
– status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy);
– informacje dotyczące zatrudnienia (np. zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
– dane finansowe i transakcyjne (np. dane rachunku, numer karty kredytowej, przekazy pieniężne, aktywa, zadłużenie i wydatki);
– dane niezbędne do walki z nadmiernym zadłużeniem.
Możemy gromadzić następujące dane szczególnie chronione wyłącznie po uzyskaniu Pana/Pani wyraźnej uprzedniej zgody:
– dane dotyczące dystrybucji świadczeń pomocowych, dane te są przetwarzane zgodnie z zasadą niezbędnej wiedzy.

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

a) Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne
Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:
– przepisy Spółki i finansowe, zgodnie z którymi:
• monitorujemy i raportujemy ryzyko, na jakie może być narażona Spółka;
• nagrywamy rozmowy telefoniczne, zapisujemy wiadomości e-mail itd., o ile jest to konieczne.
– odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy.
– zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
– zgodność z przepisami dotyczącymi sankcji i embarga;
– zwalczanie oszustw podatkowych oraz wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powiadamiania;
b) Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy
Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszych produktów lub usług, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:
– udokumentowania transakcji;
– zapobiegania nadużyciom;
– zarządzania informatyką, łącznie z zarządzaniem infrastrukturą (np.: współdzielone platformy) oraz kontynuacją działalności i bezpieczeństwem informatycznym;

c) Aby uszanować Pana/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie konkretnych danych
W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład:
– gdy powyższe cele prowadzą do automatycznego podejmowania decyzji, które wywołuje skutki prawne lub które ma istotny wpływ na Pana/Panią. W tym przypadku poinformujemy Pana/Panią osobno o logice związanej z takim przetwarzaniem, a także o jego znaczeniu i przewidywanych skutkach;
– jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3 powyżej, poinformujemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/Pani zgodę.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:
– usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu;
– organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
– niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.
W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Panem/Panią, np. podczas realizacji płatności transgranicznej) lub wdrożymy jedno z poniższych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych:
– standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z ust. 9.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie rachunku, ułatwianie zarządzania relacjami z klientem oraz reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Na przykład większość informacji dotyczących klienta jest przechowywana przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:
– prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
– prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
– prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
– prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
– prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
– prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
– prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Spółki e-PUAP, pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem sekretariatu Spółki lub wysłać korespondencję na adres Spółki.
Adres do kontaktu: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie , 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66 , e-mail iod@tarr.tarnow.pl
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: iod@tarr.tarnow.pl, który rozpatrzy Pana/Pani zapytanie.