UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 08:17 lista wniosków złożonych w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przekroczyła limit określony w Regulaminie Udzielania Pożyczek tj. 250% alokacji przypadającej na TARR S.A. Zgodnie z regulaminem nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 31.01.2022 do godz. 15:30. Wnioski zostaną zarejestrowane, ale znajdować się będą poza Listą Podstawową i Listą Rezerwową.

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Pozostałe wnioski

Wszelkich informacji o miejscu na liście udzielamy e-mailem (pozyczki@tarr.tarnow.pl). Nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 27 stycznia 2022 r. od godz. 8.00.

 

Wnioski pożyczkowe będą przyjmowane w następującej kolejności: 2/1  (2 osobiście/ 1 e-mail) zachowując zasadę: 1 osoba = 1 wniosek

 

O projekcie
W dniu 19.01.2022 r. została podpisana  Umowa Operacyjna pomiędzy Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pula środków na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR (FPWP REACT-EU POIR)” wynosi 35 milionów złotych.

 

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.
Udzielenie pożyczki ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie ich bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • WARUNKI POŻYCZKI:
  Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  – dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności albo
  – 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. albo
  – jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł,
 • Okres spłaty: do 72 miesięcy.
 • Karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • W dwóch pierwszych latach spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.
 • Brak innych opłat i prowizji.
Sposoby składania wniosków pożyczkowych:
Przyjmuje się dwie możliwości składania Wniosków Pożyczkowych:
1. Osobiście w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ,Szujskiego 66, 33 – 100 Tarnów, I piętro pokój 102, w godzinach 08:00 – 15:00
2. Elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: pozyczki@tarr.tarnow.pl
UWAGA!
Wnioski pożyczkowe będą przyjmowane w następującej kolejności: 2/1  (2 osobiście/ 1 e-mail) zachowując zasadę: 1 osoba = 1 wniosek
Ze względów technicznych prosimy, aby w przypadku składania wniosków drogą elektroniczną, skanować całość dokumentacji pożyczkowej do jednego pliku, przy czym plik nie może być większy niż 10 MB.
Niezależnie od formy składania, rozpatrywane będą JEDYNIE KOMPLETNE WNIOSKI, tj. składające się  z co najmniej:
– wniosku o pożyczkę wypełnionego na właściwym formularzu oraz
– dokumentów wymienionych w sekcji „Załączniki” wzoru Wniosku o pożyczkę, właściwych dla danego Wnioskodawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów wydawanych przez zewnętrzne podmioty niezależne od Wnioskodawcy, tj. w szczególności opinii banków, funduszy pożyczkowych, firm leasingowych i innych instytucji, które mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.
Dokumenty złożone na innych formularzach niż załączone poniżej będą automatycznie odrzucane.
Nabór trwa do wyczerpania puli środków, jednak nie krócej niż 3 dni robocze tj. do 31.01.2022 r. do godziny 15:00.
Wnioski złożone w okresie trwania naboru przekraczające kwotę przeznaczoną na wypłaty pożyczek kierowane będą na listę rezerwową i będą rozpatrywane jedynie w sytuacji gdy dostępne będą środki na udzielenie pożyczek w ramach danego naboru wniosków.
Zarówno wnioski,  jak i pozostałe załączniki powinny być przygotowane za pomocą edytorów tekstów i przedłożone jako wydruki komputerowe.
Dokumenty wypełnione pismem odręcznym nie zostaną poddane ocenie.
W razie problemów z pobraniem załączników prosimy o skorzystanie z innej przeglądarki.

 

Załączniki do pobrania:
Szczegółowe zestawienie rozliczenia FPWP POIR
Oświadczenie do rozliczenia FPWP POIR
Wniosek o pożyczkę
Wzór umowy pożyczki
Deklaracja bezstronności
Kwestionariusz Osobisty Wnioskodawcy
Obowiązek informacyjny
Oświadczenie dotyczące Biura Informacji Gospodarczej
Oświadczenie MŚP
Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 31.12.2019
Oświadczenie o niezaleganiu na dzień złożenia wniosku
Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy
Zgoda na ustanowienie hipoteki
Załączniki Excel:
Arkusz kalkulacyjny – pełna księgowość
Arkusz kalkulacyjny – uproszczona księgowość
Uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Regulamin Funduszu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Beneficjenci

Pożyczka skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które wykażą, że konsekwencje epidemii COVID – 19 w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.

Przeznaczenie

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA
W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związane z odbudowa działalności po okresie epidemii COVID-19. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia Wniosku wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne, w tym np.:
a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
b) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy;
c) spłatę zobowiązań handlowych;
d) pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
e) zatowarowanie, półprodukty itp.;
f) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy;
g) bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Wysokość pożyczki

Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł,


Oprocentowanie

Oprocentowanie: Jednostkowe

Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Brak innych opłat i prowizji.


Okres spłaty

do 72 miesięcy

Karencja w spłacie

: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 W dwóch pierwszych latach spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.


Warunki

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.