Informacje o TARR S.A.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.) jest wyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego, która działa we współpracy z władzami państwowymi i lokalnymi oraz instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, a także instytucjami oraz placówkami naukowymi i kulturalnymi.

TARR S.A. została utworzona w 1995 roku i od tego momentu zajmuje się realizacją przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu tarnowskiego, wspomaganiem procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych sektora publicznego, wpieraniem przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, jak również realizacją przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy, konsolidacji lokalnych środowisk gospodarczych oraz pozyskiwaniem środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych.

Od 1997 r. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem Krajowego Systemu Usług (KSU). KSU to ogólnopolska sieć regionalnych ośrodków wspierania biznesu, które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 2005 r. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje usługi w oparciu o system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

W ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje:

 • Wszechnica Edukacyjna będąca ośrodkiem kształcenia ustawicznego. Wszechnica prowadzi dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadr dla gospodarki rynkowej umożliwiając podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowanie się pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz kongresów. Wszechnica realizowała projekt Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I i II w ramach POKL 2007-2013, Działanie 6.2. Celem projektu było kreowanie postaw przedsiębiorczych w regionie oraz kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw. W 2014 r. Wszechnica Edukacyjna została certyfikowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uzyskując Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług szkoleniowych.

 • Zespół ds. Funduszy Pomocowych będący wyspecjalizowaną komórką oferującą pomoc podmiotom gospodarczym i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w pozyskiwaniu źródła zewnętrznego dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji unijnych. Zespół ds. Funduszy Pomocowych zajmuje się w szczególności:
  • informowaniem o możliwościach otrzymania dofinansowania planowanej inwestycji;
  • doradztwem w zakresie zasad przyznawania dotacji;
  • opracowywaniem wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją;
  • wykonywaniem prac związanych z realizacją projektu;
  • wydawaniem pakietu informacyjnego z i.nformacjami o aktualnych konkursach i programach pomocowych;
  • doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (KSU).

 • Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych, którego celem jest wsparcie powstawania, funkcjonowania i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń kredytowych. Pożyczki udzielane są w ramach Funduszu Pożyczkowego, Pożyczkowego–Restrukturyzacyjnego oraz Funduszu dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Zespół ds. Funduszy Poręczeniowych oferuje w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” poręczenia kredytowe dla przedsiębiorców, którzy chcą zaciągnąć kredyt bankowy i potrzebują wymaganych przez bank zabezpieczeń.

 • Zespół ds. Administracji to komórka odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie procesów w całej firmie, której pracownicy w efektywny sposób tworzą i realizują wizję Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zespół zajmuje się przede wszystkim:
  • poszerzaniem Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu poprzez wykup oraz scalanie poszczególnych nieruchomości gruntowych w większe obszary, które mogą być następnie oferowane inwestorom. Dzięki temu tereny będą wykorzystywane w sposób optymalny pod działalność gospodarczą, co skutkować będzie wzrostem gospodarczym miejscowości Wojnicz, jak również możliwością znalezienia zatrudnienia przez okolicznych mieszkańców w przedsiębiorstwach działających na terenie Zielonego Parku Przemysłowego;
  • współorganizacją Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Tarnowie;
  • Tarnowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, którego powstanie zostało sfinansowane w części z Kontraktu Wojewódzkiego, a w części ze środków własnych Agencji. Celem Inkubatora jest wspieranie nowopowstających i istniejących przedsiębiorstw poprzez udostępnianie taniej powierzchni lokalowej oraz pakietu bezpłatnego doradztwa biznesowego;
  • świadczeniem usług informatycznych w zakresie usług serwisowych oraz programistycznych;
  • wynajmem powierzchni biurowych.